Beleidsplan

Actueel beleid

Het actuele beleid van de Stichting bestaat uit het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gelden en het verzamelen en beoordelen van potentiële bestedingsdoelen en ondersteuningsaanvragen conform de statuten van de stichting aan welke een bijdrage zal kunnen worden geleverd.
De Stichting streeft niet naar vermogensvorming. De bijeengebrachte gelden zullen voortdurend worden aangewend binnen de doelstelling en wel vóór het einde van het tweede jaar volgend op de ontvangst van de gelden. Daarbij kan besloten worden om maximaal 25% van de ontvangen gelden in reserve te houden voor onvoorziene uitgaven en niet geplande bestedingen. Uitzondering op deze stelregel zal worden gemaakt voor giften, donaties en erfstellingen, waaraan een opdracht is verbonden om slechts de revenuen of een ander aangewezen deel te besteden aan de doelstelling. Eveneens zal van de stelregel kunnen worden afgeweken in geval van langer lopende projecten, die een gefaseerde uitvoering en financiering nodig hebben.

Behandeling ondersteuningsaanvragen

  1. Een aanvraag om ondersteuning behelst minimaal:
   1. Een feitelijke omschrijving van het te bereiken doel;
   2. De wijze waarop dit moet worden bereikt;
   3. De inspanningen die door de aanvrager zelf zijn verricht om dit doel te bereiken en de reden(en) waarom dit niet volstaat;
   4. De hoogte van de financiële ondersteuning door de stichting.
  2. De aanvraag wordt getoetst aan de in de statuten opgenomen doelstelling van de stichting.
 1. Een aanvraag om ondersteuning wordt in de eerstvolgende vergadering van het bestuur besproken, maar in ieder geval binnen vier weken nadat de aanvraag volledig is.
 2. Als niet op die vergadering kan worden beslist op de aanvraag omdat de aanvraag vragen oproept, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de benodigde nadere informatie te verschaffen. De beslissing op de aanvraag kan tot maximaal acht weken na het verzoek om nadere informatie worden opgeschort;
 3. Een aanvraag met betrekking tot een en hetzelfde doel kan slechts eenmaal worden ingediend.
 4. Het bestuur beslist in eerste en enige instantie.
 5. De beslissing tot toekenning of afwijzing van de aanvraag wordt kernachtig gemotiveerd, waarbij de gebleken door of ten behoeve van de aanvrager verrichte inspanningen om het beoogde doel te bereiken, met name van belang zijn.

De Stichting streeft niet naar vermogensvorming. De bijeengebrachte gelden zullen voortdurend worden aangewend binnen de doelstelling en wel vóór het einde van het jaar volgend op de ontvangst van de gelden. Daarbij kan besloten worden om maximaal 10% van de ontvangen gelden in reserve te houden voor onvoorziene uitgaven en niet geplande bestedingen. Uitzondering op deze stelregel zal worden gemaakt voor giften, donaties en erfstellingen, waaraan een opdracht is verbonden om slechts de revenuen of een ander aangewezen deel te besteden aan de doelstelling. Eveneens zal van de stelregel kunnen worden afgeweken in geval van langer lopende projecten, die een gefaseerde uitvoering en financiering nodig hebben.

Fondsenwerving

De Stichting zal fondsen werven onder de Bronkhorst-groep en haar werknemers, alsmede hun (zakelijke) relaties, vrienden en bekenden en plaatsgenoten. Daarbij kunnen fondsen geworven worden uit giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Besteding van de fondsen

De besteding van de ingekomen fondsen zal plaats vinden conform het daarover gestelde onder “Actueel beleid”. Aangezien de verworven fondsen bedoeld zijn om ten goede te komen aan het algemene nut, zal de Stichting de kosten voor de instandhouding van het Fonds en de uitvoering van projecten en initiatieven tot het absolute noodzakelijke minimum beperken.

Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (anders dan voor het bijwonen van een vergadering) te declareren
Bestuursleden zijn daarnaast gerechtigd vacatiegeld, waarin begrepen een vergoeding voor reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen te declareren tot maximaal hetgeen voor een ANBI wordt toegestaan door de belastingdienst. De hoogte van het vacatiegeld wordt jaarlijks aan het begin van het jaar vastgesteld door het bestuur.

De besteding van fondsen zal alleen geschieden aan instellingen of initiatieven, waarvan vaststaat dat daarmee het algemene nut wordt gediend. Mocht over de status van de bestedingen van fondsen in dit verband twijfel bestaan dan zal de Stichting vóóraf daarover advies inwinnen bij een fiscaal juridisch geschoolde persoon en zal in geval van daarna blijvende onzekerheid vóóraf de mening van de belastingdienst worden gevraagd.

Financieel beheer

De penningmeester zal van alle financiele transacties een administratie bijhouden en daarvan tenminste één maal per jaar per einde jaar, verslag uitbrengen aan het bestuur. In de verslaggeving zullen worden begrepen een vermogensopstelling (balans) en een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) een specificatie van projecten en initiatieven met de daarbij behorende bestedingen en een specificatie van alle ontvangen gelden. Alle gelden zullen in afwachting van hun besteding worden aangehouden op reguliere bank- of spaarrekeningen bij landelijke bekende Nederlandse bankinstellingen. Contante transacties zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Uitzondering op deze stelregel zal noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt in geval van collecte acties bij bijzondere gelegenheden, zoals de collectebus bij de uitgang van een feestelijke bijeenkomt.

De penningmeester zal geen betalingen doen zonder toestemming van ten minste een meerderheid van de bestuursleden. Deze toestemming zal moeten blijken uit notulen van een bestuursvergadering dan wel een daarvoor schriftelijk of per e-mail verstrekt bericht van deze bestuursleden.

Besluitvorming

Bij de besluitvorming binnen het bestuur is de statutaire bepaling dat besloten wordt met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen het formele criterium. Toch zal het bestuur als uitgangspunt hanteren dat besluiten tot het nemen van initiatieven, het ondersteunen van andere initiatieven en instellingen en de daarvoor te besteden gelden unaniem worden genomen.

Financiële prognose 2024 – 2025

Op het moment van het opstellen van dit beleidsplan is het jaar 2024 al voor een groot deel verstreken. De ambities voor het jaar 2024 zijn daarom niet groot. Voor het resterende deel van 2024 en 2025 zal de stichting zich vooral richten op fondsenwerving en het bekend maken van haar bestaan en haar doelstellingen bij personen en instanties in de omgeving van de Bronkhorst-groep en Ruurlo.

De Stichting streeft naar een fondsenwerving in het tweede deel van het jaar 2023 van in totaal € 1.000,–. Daarvan zal in het jaar 2024, 2025 en 2026, na aftrek van noodzakelijke kosten, ten minste 75% daadwerkelijk worden besteed aan het verstrekken van ondersteuning conform de doelstelling.