Resultatenrekening over 2020

2020

Inkomsten:

Giften en donaties

5.563

Overige baten

0

0

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Bestuurskosten (vacatiegelden bestuursvergaderingen)

1.200

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

1.200

Totaal

4.363

Financiële baten en lasten

-85

Resultaat

4.278

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

4.278

In 2020 werden geen uitgaven gedaan voor ondersteuning en giften conform de doelstelling.

De uitgaven in 2020 bestonden uit vacatiegelden (€ 1.200,–) voor bestuursleden wegens hun onkosten voor het bijwonen van bestuursvergaderingen alsmede uit bankkosten (€ 85,–).