Resultatenrekening over 2021

2021

Inkomsten:

Giften en donaties

5.960

Overige baten

0

5.960

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

1.595

Reiskosten

0

Bestuurskosten (vacatiegelden bestuursvergaderingen)

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

1.595

Totaal

4.365

Financiële baten en lasten

-95

Resultaat

4.270

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

4.270

In 2021 werden uitgaven gedaan voor ondersteuning en giften conform de doelstelling ad. € 1.595.
De uitgaven in 2021 bestonden uit bankkosten (€ 85,–).