Resultatenrekening over 2022

2022

Inkomsten:

Giften en donaties

2.998

Overige baten

0

2.998

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

5.000

Reiskosten

0

Bestuurskosten (vacatiegelden bestuursvergaderingen)

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

5.000

Totaal

-2.002

Financiële baten en lasten

-114

Resultaat

-2.116

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

-2.116

In 2022 werden uitgaven gedaan voor ondersteuning en giften conform de doelstelling ad. € 5.000.
De uitgaven in 2022 bestonden uit bankkosten (€ 114).